Prisma calamiteitenonderzoek in de (jeugd)zorg

Move professionals bureau voor Prisma calamiteitenonderzoek in de zorg

Op zoek naar een deskundige partner voor het uitvoeren van onafhankelijk calamiteitenonderzoek volgens de Prisma methode? Wij hebben jarenlange ervaring met onafhankelijk Prisma en Sire calamiteitenonderzoek, onderzoek naar geweld in de zorg en zorgrelatie en ander Prisma onderzoek binnen de langdurige zorg (Wlz) zoals de ouderenzorg, de gehandicaptenzorg, de forensische zorg, de geestelijke gezondheidszorg, beschermd wonen locaties, het sociaal domein (WMO), zoals de maatschappelijke opvang. De jeugdzorg, zoals de residentiële jeugdhulp, jeuzgdzorg, JeugdzorgPlus, jeugdbescherming, veilig thuis, voor kleine zorginstellingen, zorgboederijen en gezinshuizen en voor koepels en brancheorganisaties voor gezinshuizen en zorgboerderijen. 🔗  Meer weten over ons calamiteitenonderzoek in de zorg en jeugdzorg

Move professionals doet onderzoek volgens de Prisma methode naar calamiteiten in de zorg, de jeugdzorg en het sociaal domein

Onze Prisma onderzoeken zijn altijd op maat en gericht op de feiten en omstandigheden die vooraf gingen aan een ongewenste of onbedoelde gebeurtenis in de gehandicaptenzorg, de ouderenzorg, de GGZ, de jeugdzorg en organisaties in het sociaal domein zoals beschermd wonen. De cliënt, zijn verwanten, de ketenpartners en de professionals worden door ons respectvol bij het Prisma onderzoek betrokken. Met hen gaan we in gesprek over het incident, de calamiteit, het geweld, de klacht of het ongeval. Geïnteresseerd geraakt?🔗 Kom met ons in contact

Move professionals geeft trainingen en coaching bij Prisma plus calamiteitenonderzoek in de jeugd(zorg)

We geven aan zorg- en jeugdzorgprofessionals training om zelfstandig, respectvol en onafhankelijk onderzoek uit te voeren in de eigen organisatie. We coachen professionals tijdens het zelf uitvoeren van Prisma onderzoek of het leren van incidenten.

Geïnteresseerd geraakt? 🔗 Meer weten, bezoek onze informatiepagina

De kracht van Move professionals

Onze klanten waarderen onze Prisma onderzoeken omdat we binnen de afgesproken tijd, waarderend calamiteitenonderzoek doen dat voldoet aan de eisen die toezichthouders stellen.

Wij geven een antwoord op de vraag waardoor het deze keer anders ging dan gewenst en wat gedaan kan worden om de kans daarop een volgende keer te verkleinen. In onze onderzoeken zijn we gericht op de praktijkkennis van de betrokken professionals en minder op het toepassen van richtlijnen en protocollen. We kijken altijd naar de bredere context waarin de professionals en de organisatie zich bevond ten tijde van de onbedoelde gebeurtenis. We vragen naar de verbeterpunten die professionals zelf zien en stimuleren de reflectie bij professionals en vragen ook aan de cliënt zijn naastbetrokkenen wat er een volgende keer anders kan. Als de zorg geleverd werd samen met andere ketenpartners of in een netwerk dan zijn we gericht op de verhalen van alle betrokkenen. 🔗Weten wie we zijn?

De klanten van Move professionals in de zorg, jeugdzorg en sociaal domein

Wij hebben verschillende Prisma onderzoeken uitgevoerd en trainingen gegeven aan tevreden klanten. 🔗Weten wie onze klanten zijn?

Onafhankelijk Prisma onderzoek op verzoek van toezichthouders IGJ, de NLA of WMO

Wilt u een deskundige partij die voor u een onafhankelijk Prisma onderzoek kan uitvoeren bijvoorbeeld naar aanleiding van een verzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) of de WMO-toezichthouder, dan komen we graag met u in contact. 🔗 Een intakegesprek? Komt met ons in contact

Aanbod Move professionals

Kennisdomeinen Move professionals


Op zoek naar een deskundige partner voor het uitvoeren van onafhankelijk Prisma calamiteitenonderzoek?

Move professionals is een bureau voor organisatie- en veiligheidsvraagstukken in de zorg, de jeugdzorg, de GGZ, de verslavingszorg, beschermd wonen en het maatschappelijk domein. We bieden organisatieadvies, Prisma+ 8-Stappenmodel© voor calamiteitenonderzoek, extern voorzitter calamiteitenonderzoek, Prisma+ training, Prisma hybride leertraject voor calamiteitenonderzoek met e-learning en training en coaching on the job.


Snel iemand nodig?

Bel ons op 030-2072321 of  


Move professionals |Secretariaat | Kantoor | Trainingslocatie | Goeman Borgesiuslaan 77 | 3515 ET Utrecht | 030-2072321


Volg onze bedrijfspagina op


Move professionals is aangesloten bij, lid van en geaccrediteerd door

logo_crkbo logo_skj