Interim beleidsadvies - Move professionals

Move professionals - Kennis delen, kennis ontsluiten, kennisdomeinen

Move professionals - Kennis delen, kennis ontsluiten, kennisdomeinen

Move professionals specialist in veilige zorg en calamiteitenonderzoek geeft zorginhoudelijke beleidsondersteuning en procesbegeleiding voor organisaties in de:

 • Gehandicaptenzorg;
 • Ouderenzorg;
 • Jeugdzorg;
 • GGD's;
 • Gemeenten;
 • WMO aanbieders;
 • Vrijwilligersorganisaties;
 • Onderwijs- en andere maatschappelijke instellingen.

Wij hebben meerdere organisatie mogen adviseren zoals te zien is in onze portfolio.


Zorgbeleid in co-creatie

Samen met professionals uit uw organisatie nemen wij uw ideeën en wensen tot verandering onder de loep. In een concrete en interactieve bijeenkomst brengen wij die ideeën samen met de bedoeling van de wet - en regelgeving. Met als resultaat door ons opgesteld concreet en praktisch beleid, dat aansluit bij de visie van uw organisatie. Niet meer dan nodig en ontdaan van bureaucratische last.


Zorgbeleid thema's

Wij hebben ruime en jarenlange ervaring met alle thema's die deel uit kunnen maken van het werk van professionals in het primaire proces in uw organisatie, zoals bijvoorbeeld

 1. Incidenten & calamiteiten
 2. Seksueel misbruik & kindermishandeling
 3. Medicatie & middelenmisbruik
 4. Huiselijk geweld, anti-agressie & zorg en dwang
 5. Valincidenten: Valpreventie & veiligheid
 6. Beroepsgeheim en kennis delen in de keten
 7. Onvrijwillig zorg
 8. Teamontwikkeling, intervisie & methodisch werken
 9. Zorgcyclus, kwaliteit, rapporteren & privacy

Kennis ontsluiten - Kennisdomeinen bouwen

Wij ontsluiten kennis snel en kennen de belangrijkste kennisbronnen en maken gebruik van de laatste stand van zaken. 

Kennisbronnen zoals:


De bedoeling van wet- en regelgeving

In onze adviezen is altijd rekening gehouden met van toepassing zijnde kwaliteitskaders, kwaliteitssystemen, inspectie eisen, zorginhoudelijke wetten, zoals:

 1. Wet Langdurige Zorg (Wlz);
 2. De Jeugdwet;
 3. Wet kwaliteit en Geschillen Zorg (Wkkgz);
 4. Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG);
 5. Beroepen & Individuele Gezondheidszorg (BIG);
 6. Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO);
 7. Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ);
 8. ARBO;
 9. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).
 10. Wet zorg en Dwang

zonder dat wetgeving op de voorgrond staat of de overhand krijgt.


Werkplekleren

We hebben veel ervaring met het inrichten en begeleiden van verbetertrajecten, bijvoorbeeld na een Prisma calamiteitenonderzoek of aanwijzingen van de inspecties. Onze adviseurs herkennen snel de blokkades en belemmeringen die in de weg kunnen staan om echte verbeteringen door te voeren. Voorbeelden daarvan zijn: de implementatiekloof (er zijn wel goede methodieken en handvatten, maar deze worden niet gebruikt); de "papieren tijger" (beleid is op papier op orde, maar sluit niet aan bij het werk van alledag); het "wij - zij" denken (als management en medewerkers denken tegengestelde belangen te hebben); of onvoldoende triple loop leren (Doen we het goed? Doen we de goede dingen? Doen we ze om de goede redenen?)

 

Kennisdomeinen Move Professionals

 1. Veelgestelde Vragen over Calamiteitenonderzoek
 2. Wet Zorg en Dwang (WZD)
 3. Wet verplichte GGZ (Wvggz)
 4. Beschermd wonen en de Wlz
 5. Vrijheidsbeperking Jeugdzorgplus
 6. Valrisico
 7. Beroepsgeheim en het Doorbreken ervan
 8. Kwaliteit, Veiligheid en Toezicht in het Sociaal Domein
 9. Medicatieveiligheid
 10. Geweld in de Zorg en het Sociaal Domein
 11. Zelfdoding
 12. Klachten in de Zorg en Jeugdzorg

Aanbod Move Professionals

 1. Calamiteitenonderzoek
 2. Calamiteitenonderzoek in Jeugdzorg en Veilig Thuis
 3. Prisma onderzoek geweld in de zorgrelatie
 4. Prisma Vooronderzoek
 5. Externe Onafhankelijke Voorzitter Calamiteitenonderzoek
 6. Klachtenonderzoek en Onderzoek Burgermeldingen
 7. Meldingen Wvggz en Wzd
 8. Prisma calamiteitenonderzoek netwerkzorgmeldingen
 9. Toegepast Onderzoek
 10. Prisma teamscan
 11. Ondersteuning Kleine Zorgaanbieders bij de Invoering Wkkgz
 12. Interim Beleidsadvies Zorgbeleid
 13. Organisatieadvies en Organisatieontwikkeling
 14. Kwaliteitsmanagement
 15. Trainingen Calamiteitenonderzoek en Leren van Incidenten (Vrij van BTW zie ons Kwaliteitskader M'academy)
 16. Werkplekleren, blended leren, e-learning calamiteitenonderzoek (Vrij van BTW zie ons Kwaliteitskader M'academy)

OP ZOEK NAAR SLIMME EN DUURZAME OPLOSSINGEN?

Move professionals is een bureau voor organisatie- en veiligheidsvraagstukken in de zorg, de jeugdzorg, de GGZ, de verslavingszorg, beschermd wonen, het maatschappelijk domein en het onderwijs. We bieden organisatieadvies, Prisma+ 8-Stappenmodel© voor calamiteitenonderzoek, extern voorzitter calamiteitenonderzoek, Prisma+ training, Prisma hybride leertraject voor calamiteitenonderzoek met e-learning en training en coaching on the job.

 Snel iemand nodig? Bel ons op 030-2072321, mail naar info@moveprofessionals.nl, of vul ons contactformulier in.


Contactgegevens: Move professionals |Secretariaat | Kantoor | Trainingslocatie Christiaan Krammlaan 2, 3571 AX Utrecht 030-2072321 -  info@moveprofessionals.nl - contactformulier


 Volg onze bedrijfspagina op  LinkedIn Pagina: Move professionals - Organisatie- en Veiligheidsvraagstukken in de Zorg (Jeugd, WLZ, GGZ, WMO)


 Move professionals is aangesloten bij, lid van en geaccrediteerd door

NMV de Beroepsvereniging voor Professionals in Mediation   Orde van Organisatiekundigen en Organisatieadviseurs    Stichting Kwaliteitsregister Jeugd CRKBO Geregistreerde Instelling