Move Professionals - Specialist in veilige zorg en calamiteitenonderzoek

Move professionals heeft kennis over calamiteiten in de zorg en calamiteitenonderzoek. Wij doen zelf onderzoek naar calamiteiten in de langdurige zorg, de jeugdzorg, de GGZ, de verslavingszorg, thuiszorg, beschermd wonen en het sociaal domein. We geven professionals advies, coaching en training over veilige zorg, het leren van calamiteiten en het zelf uitvoeren van calamiteitenonderzoek met het Prisma+ 8-Stappenmodel© voor calamiteitenonderzoek. No nonsense oplossingen die werken in de praktijk. Geen standaard antwoorden, altijd op maat.

Prisma klachtonderzoek en burgermelding

Bij een klacht in de zorg voeren wij klachtonderzoek uit in alle sectoren van de zorg, het onderwijs en het sociaal domein. We hebben ruime ervaring met het uitvoeren van klachtonderzoek. Wij doen respectvol onderzoek en geven antwoord op de vraag hoe de klacht heeft kunnen ontstaan. Erkennen en begrijpen staan centraal om klachten in de zorg voor de toekomst te voorkomen. .

Trainingen calamiteitenonderzoek en leren van incidenten

Ons PRISMA plus 8-Stappenmodel© voor calamiteitenonderzoek is gebaseerd op de bekende Prisma methode en Sire methode. Onderzoekers worden stap voor stap getraind in het opzetten en uitvoeren van gedegen calamiteitenonderzoek, analyse en rapportage. Onderwerpen zijn o.a. het opbouwen van een feitenrelaas en tijdlijn; Gesprekstechnieken; Oorzakenboom en rapportage die voldoet aan de eisen van de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Onze trainers zijn ervaren onderzoekers van calamiteiten in de zorg. Daardoor weten zij precies welke zaken onderzoekers in de praktijk tegenkomen en delen zij praktische tips en tools uit hun eigen onderzoekspraktijk.

Prisma calamiteitenonderzoek evenementenzorg

Bij evenementen zoals bijvoorbeeld de marathon, festivals, de vierdaagse of bij concerten bieden vrijwilligers en zorgprofessionals zorg aan bezoekers en deelnemer. Denk hierbij aan eerste hulp bij ongelukken, verpleegkundige zorg, medische zorg, maar ook spoedzorg. Als een organisatie zorg verleent op een evenement, dan valt deze zorg onder de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz). Hiermee valt de evenementenzorgorganisatie onder het toezicht van de IGJ en moet zij calamiteiten melden bij de IGJ. Move professionals ondersteunt evenementenzorgorganisaties bij het uitvoeren van calamiteitenonderzoek.

Prisma calamiteitenonderzoek in de keten en netwerkzorgmelding

Soms gaat de melding over een incident of calamiteit tijdens de samenwerking tussen zorgaanbieders en/of hulpverleners uit het sociaal domein. Als het gaat om drie of meer zorgaanbieders die min of meer gelijktijdig betrokken zijn bij de zorgverlening aan een cliënt dan noemt de Inspectie van de Gezondheidszorg en Jeugd dit een netwerkzorgmelding. Zorg wordt allang niet meer verleend binnen de grenzen van één organisatie. Heel vaak zijn meerdere organisaties (ketenpartners) betrokken. Ook mantelzorgers en vrijwilligersorganisaties zijn vaak betrokken bij de zorg en daarmee ook bij een calamiteit. Het verdient de voorkeur om een calamiteit gezamenlijk te onderzoeken en deze gezamenlijk te melden. Hiervoor is het wenselijk. dat de zorgorganisatie die de regie voert binnen de keten, de melding doet en de regie neemt in het opstarten van het onderzoek en hierbij de ketenpartners betrekt. Er zijn verschillende manieren waarop dit gedaan kan worden.

Kennisdomein WZD

Vanaf 1 januari 2020 wordt de BOPZ vervangen door de Wet Zorg en Dwang. In de adviezen en de calamiteitenonderzoeken van Move professionals in Utrecht houden we rekening met deze nieuwe wet. We hebben de belangrijkste actuele kennisbronnen verzameld en delen dat overzicht graag. Als wij met u mee kunnen denken en doen om te werken aan de bedoeling van de WZD, kom dan met ons in contact. Bel ons op 030-2072321 of neem contact met ons op via: info@moveprofessionals.nl

Kennisdomein beroepsgeheim

In het organisatieadvies, het beleidsadvies en de calamiteitenonderzoeken van Move professionals in Utrecht krijgen we vaak te maken met vraagstukken en dilemma's rondom beroepsgeheim, privacy en kennisdelen in de keten. We volgen dit thema en verzamelen de belangrijkste kennisbronnen. We delen dat overzicht graag met onze volgers en klanten. Als wij met u mee kunnen denken over beroepsgeheim, kom dan met ons in contact. Bel ons op 030-2072321 of neem contact met ons op via: info@moveprofessionals.nl

Kennisdomein Wet verplichte GGZ (Wvggz)

Vanaf 1 januari 2020 wordt de BOPZ vervangen door de Wet verplichte GGZ (Wvggz). In de adviezen en de calamiteitenonderzoeken van Move professionals in Utrecht houden we rekening met deze nieuwe wet. We hebben de belangrijkste actuele kennisbronnen verzameld en delen dat overzicht graag. Als wij met u mee kunnen denken en doen om te werken aan de bedoeling van de Wvggz, kom dan met ons in contact. Bel ons op 030-2072321 of neem contact met ons op via: info@moveprofessionals.nl

Title Text

Move professionals voert Prisma calamiteitenonderzoek uit voor organisaties die maatschappelijke opvang en beschermd wonen bieden. In dit kennisdomein delen we kennis over deze vormen van hulpverlening. Organisaties binnen de maatschappelijke hulpverlening bieden onderdak, ondersteuning en veiligheid aan kwetsbare burgers binnen gemeenten. In dit kennisdomein van Move professionals delen we kennis over de maatschappelijk hulpverlening. De doelgroepen van de maatschappelijke opvang en beschermd wonen lopen min of meer vloeiend in elkaar over.

Kennisdomein vallen

Meer dan de helft van de bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gemelde calamiteiten in de verpleeghuiszorg en de thuiszorg zijn val- of tilincidenten. Dat blijkt uit het IGJ-rapport 'In openheid leren van meldingen 2016-2017. 'In totaal kregen vorig jaar (2018) 5.863 mensen in Nederland een dodelijk ongeval. 8 op de 10 van deze ongevallen was een ongelukkige val. Zij overleden binnen 30 dagen na de val aan de gevolgen hiervan. Valpartijen met vervoersmiddelen tellen in deze cijfers niet mee.' (bron: Vilans). In de adviezen en de calamiteitenonderzoeken van Move professionals in Utrecht speelt het onderwerp vallen regelmatig een rol. We hebben de belangrijkste kennisbronnen verzameld en delen dat overzicht graag.

Kennisdomein medicatieveiligheid

Move professionals bouwt aan een kennisdomein over medicatieveiligheid

Geweld tegen medewerkers met een publieke taak

Medewerkers in de zorg vervullen een publieke taak. Geweld op de werkvloer komt voor. Zorgmedewerkers, jeugdzorgwerkers, werkers in het sociale domein en de GGZ krijgen op hun werk te maken met verbale agressie, bedreiging, stalking en fysieke agressie door cliënten, vrienden van cliënten, ouders en familieleden van cliënten. Sociale media zijn vaak het smeermiddel voor dit grensoverschrijdend gedrag naar het privédomein van de medewerker. Waarbij niet geschroomd wordt om de kinderen en dierbaren van de medewerker te bedreigen. In ons werk voor zien we wat een groot dilemma dit is voor medewerker en organisatie. Agressie en geweld tegen zorgmedewerkers is erg ingrijpend voor het slachtoffer, familie en collega’s en verstoort het kunnen verlenen van goede zorg. In zorginstellingen is vaak geen werkwijze hoe hiermee hier wordt omgegaan. Er is grote onbekendheid met de mogelijkheden die er wel zijn voor het doen van melding en aangifte. Het is belangrijk dat zorgorganisaties het onderwerp opnemen in hun integrale veiligheidsbeleid en doelen formuleren binnen hun ARBO bleleid. Onderstaand instrumenten, die gebruikt kunnen worden om het risico in beeld te brengen en te houden, waardoor een organisatie voorzorgsmaatregelen kan nemen om de veiligheid van de medewerkers te waarborgen.

Kennisdomein Geweld in de zorg

In het organisatieadvies, het beleidsadvies en de calamiteitenonderzoeken van Move professionals in Utrecht krijgen we te maken met vraagstukken, incidenten en calamiteiten over geweld in de zorg. Dit kan gaan over kindermishandeling en huiselijk geweld, geweld in de zorgrelatie, grensoverschrijdend gedrag en seksueel grensoverschrijdend gedrag. We volgen dit thema en verzamelen de belangrijkste kennisbronnen. We delen dat overzicht graag.

Kennisdomein Alleenstaande minderjarige vreemdelingen

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en voogdijorganisatie Nidos zijn verantwoordelijk voor de opvang en begeleiding van alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Het toezicht op de kwaliteit van veiligheid van deze jongeren wordt uitgevoerd door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid. De IGJ houdt toezicht op de opvangvoorzieningen voor (alleenstaande) minderjarige vreemdelingen. Geweld in de zorg, geweld in de zorgrelatie en calamiteiten waarbij minderjarige vluchtelingen zijn betrokken moeten gemeld worden bij de IGJ. Move professionals heeft ervaring met het uitvoeren van Prisma onderzoek naar meldingen in de jeugdzorg en meldingen waarbij minderjarige vluchtelingen zijn betrokken. We hebben de belangrijkste kennisbronnen verzameld en delen dat overzicht graag.

Meldingen en signalen Wvggz en WZD

Bij meldingen en signalen in het kader van de Wvggz en de WZD voeren wij Prisma onderzoek uit in alle sectoren van de zorg, We hebben ruime ervaring met het uitvoeren van Prisma onderzoek. Wij doen respectvol onderzoek en geven antwoord op de vraag hoe de melding of het signaal heeft kunnen ontstaan. Erkennen en begrijpen staan centraal om dit in de toekomst te voorkomen. .

Begrijpen en leren

Toegepast en verklarend onderzoek voor de jeugdzorg, de langdurige zorg, de GGZ en het sociaal domein Move professionals voert in opdracht toegepast onderzoek uit naar vraagstukken die spelen in de directe omgeving van organisaties in de jeugdzorg, de langdurige zorg, de GGZ en het sociaal domein Toegepast onderzoek lever een bijdrage leveren aan een rechtvaardige cultuur In onze onderzoeken zoeken we niet naar schuldigen, maar proberen we een complexe situatie te beschrijven en te verklaren. We kijken naar alle factoren die een rol hebben gespeeld. Onze passie is, om een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de veiligheid en kwaliteit van zorg voor kwetsbare burgers door zorgprofessionals, jeugdzorgwerkers en sociaal werkers. Om die reden willen we werken aan een klimaat waarin deze werkers in cruciale beroepen zich veilig voelen. In dat veilige klimaat kan gezien en erkend worden dat feilbaarheid erbij hoort. In dat klimaat kan dat in openheid worden besproken. In dat klimaat kan erkend, geleerd en dus verbeterd worden. Toegepast onderzoek kijkt vanuit verschillende perspectieven Move professionals voert onderzoek uit in de praktijk van jeugdzorg-, zorgorganisaties, GGZ en het sociaal domein. In onze onderzoeken staat de ‘waarom’ of de ‘hoe komt dat’ vraag centraal. We geven een antwoord op de vraag hoe iets is gegaan, in welke context het plaatsvond, welke keuzes zijn gemaakt en wat de effecten daarvan zijn. Ons toegepast onderzoek levert een heldere analyse en onderbouwde aanbevelingen die bijdragen aan het begrijpen en oplossen van een vraagstuk.

Externe voorzitter calamiteitenonderzoek

De adviseurs van Move professionals hebben ruime ervaring met het in opdracht uitvoeren van calamiteitenonderzoek in alle sectoren van de zorg en het sociaal domein. De adviseurs van Move professionals zijn inzetbaar om de rol van onafhankelijk voorzitter in het calamiteitenonderzoek te vervullen. Het inzetten van een onafhankelijk extern voorzitter is een de waarborg voor de onafhankelijkheid, de objectiviteit en de kwaliteit van het onderzoek.

Prisma onderzoek naar geweld in de zorgrelatie

Move professionals in Utrecht is specialist in veilige zorg en Prisma calamiteitenonderzoek. We werken voor zorgaanbieders in heel Nederland (Rotterdam, Den Haag, Breda, Flevoland). Wij zijn inzetbaar voor het onafhankelijk uitvoeren van onderzoek naar geweld in de zorgrelatie. Move professionals heeft veel ervaring met het uitvoeren van methodisch en systematisch Prisma onderzoek naar geweld in de zorgrelatie. Geweld is in de zorgrelatie kan gaan om seksueel misbruik, ontucht en allerlei vormen van mishandeling of dwang door een professional of door een medecliënt. We werken integer, respectvol en discreet. In het onafhankelijk onderzoek kijken we naar de kwaliteit en veiligheid van de zorg voorafgaand, tijdens en na de gemelde situatie. Daarnaast kijken we wat een zorgaanbieder heeft gedaan of gaat doen om de kwaliteit te verbeteren (het leereffect) en om de kans op herhaling te verkleinen (preventie).

Kennisdomein klachten in de zorg en de jeugdzorg

Wij voeren klachtonderzoek uit in alle sectoren van de zorg, het onderwijs en het sociaal domein. Wij onderhouden ook een kennisdomein over dit thema

Calamiteitenonderzoek

Als het echt mis gaat in de zorg en een cliënt loopt ernstige schade op of overlijdt, dan wordt altijd een calamiteitenonderzoek uitgevoerd. Wij zijn gespecialiseerd in het uitvoeren van calamiteitenonderzoek. Breed en diep genoeg kijken naar de kernoorzaken waardoor de calamiteit kon gebeuren. Dat doen we met compassie en met kennis van zaken. Wij voeren voornamelijk onderzoeken uit in de jeugdzorg, veilig thuis, het onderwijs, sociaal domein, de ouderenzorg, gehandicaptenzorg en de ggz. Voorbeelden van calamiteiten zijn, seksueel misbruik, overlijden na vallen (valincidenten), medicatiefouten, huiselijk geweld, gezinsdrama’s, vermissing, agressie in de jeugdzorg, geweld in de zorgrelatie en zelfdoding.

Calamiteitenonderzoek in de jeugdzorg en veilig thuis

Calamiteiten in de jeugdzorg en bij Veilig Thuis organisaties onderscheiden zich vaak door de complexiteit van de casuïstiek, door de vele betrokken ketenpartners en soms ook door het vergrootglas waarmee 'het publiek' meekijkt. Het gaat vaak om ernstige zaken, zoals suïcides, seksueel misbruik, mishandeling of pooierboyproblematiek, die veel impact hebben op alle betrokkenen. .

Prisma onderzoek duurzaam inzetbare medewerkers (DIM)

Het hebben en houden van goede medewerkers is van levensbelang voor zorgorganisaties. Betrokken en fitte medewerkers die plezier hebben in hun werk, werken effectief samen om goede en veilige zorg te leveren. Organisaties faciliteren en ondersteunen medewerkers om dit werk zo goed mogelijk te doen en besteden aandacht aan de werksfeer, de werkomstandigheden en de werkomgeving. Leidinggevenden, coaches én teamleden zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor, werkplezier, professionele ruimte, minder ziekteverzuim en een duurzame inzetbaarheid van medewerkers in de zorg. medewerkers. Soms lukt dat niet. Dan ontstaat bijvoorbeeld een samenwerkingsconflict in een team, of er ligt een klacht over een leidinggevende Het is ook mogelijk, dat er een positioneringsvraagstuk opduikt.Ook langdurige uitval en/of een hoog ziekteverzuim is vaak een signaal, dat er iets is misgegaan in de organisatie. Een Prisma onderzoek DIM kan dan worden ingezet om te achterhalen welke factoren ten grondslag liggen aan deze situaties.

Werkplekleren

Zelforganisatie, co-creatie met cliënten, familie en mantelzorgers en het nemen van eigen regie en verantwoordelijkheid. Dat zijn de onderwerpen waarmee teams in organisaties te maken krijgen. Op dit moment staan veel organisaties onder druk. Door de veranderende omstandigheden, andere taken, andere rollen. Niet elk team is daar goed op voorbereid. Niet elk team of teamlid is in staat om veilig samen te werken en succesvol signalen en risico's te bespreken. Niet elk team is gewend om professioneel feedback te geven en te ontvangen. Move professionals uit Utrecht ondersteunt teams uit heel Nederland met slimme tools en praktische handvatten. Move professionals: specialist in veilige zorg & calamiteitenonderzoek maakt samen met teams een heldere analyse en helpt teams veiliger effectiever en met meer plezier samen te werken. We geven praktische workshops waarmee teams zelf aan de slag kunnen.

Prisma onderzoek Wvggz en WZD

Prisma onderzoek meldingen Wvggz en Wzd - Move professionals

Ondersteuning bij preventie van incidenten en bij signalen en meldingen in het kader van de WZD en Wvggz

Zorgaanbieders en zorgprofessionals moeten ernstig tekortschietende verplichte of onvrijwillige zorg melden bij de inspectie. Vertrouwenspersonen kunnen tekortkomingen in de rechten van de cliënt signaleren en aan de inspectie melden. Dit staat in de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en de Wet zorg en dwang (Wzd).

Meer informatie over signalen en meldingen en het meldingenformulier is te vinden op de website van de IGJ: Website IGJ melden-wvggz-en-wzd

Als naar aanleiding van een melding onderzoek moet worden uitgevoerd, dan kan Move professionals daarbij ondersteunen.


Kennisdomeinen over Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) & Wet zorg en dwang (Wzd)

Move professionals verzamelt actuele kennis over de Wvggz en de Wzd. Deze is te vinden in twee kennisdomein:

 1. Wet Zorg en Dwang (WZD)
 2. Wet verplichte GGZ (Wvggz) 

Wkkgz voor kleine zorgaanbieders en zzp'ersWkkgz voor kleine zorgaanbieders en zzp-ers - Move professionals

Move professionals ondersteunt bij incidentenbeleid, calamiteitenonderzoek en klachtbeleid

Op 1 januari 2016 is de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) van kracht geworden. De Wkkgz geldt voor alle zorgverleners in Nederland, ook voor kleine zorgaanbieders en solistisch werkende zorgverleners (zzp'ers), zoals de fysiotherapeut, de verloskundige praktijk, de huisarts, de kraamzorgorganisatie of de thuiszorg. De wet geldt ook voor aanbieders van alternatieve geneeswijzen en cosmetische behandelingen. Dus ook voor de acupuncturist of de schoonheidssalon die filler- of laserbehandelingen aanbiedt. Dat betekent dat kleine zorgaanbieders en solistisch werkendende zorgverleners in hun beroepsuitoefening en de organisatie ervan aandacht hebben voor:

 • kwaliteit (door een kwaliteitssysteem)
 • klachten (door klachtbeleid)
 • incidenten (door een registratiesysteem)
 • calamiteiten (door het melden en onderzoeken van calamiteiten)

Move professionals ondersteunt kleine zorgaanbieders en solitisch werkende zorgverleners bij het vormgeven of uitvoeren van de regels uit de Wkkgz. We doen dat door:


De zelftest uit de Wkkgz voor kleine zorgaanbieders

Wilt u weten of u aan de vereisten moet voldoen van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)? Bekijk dan de zelftest en raadpleeg de uitzonderingenlijst in deze brochure.


De wettelijke plichten uit de Wkkgz voor kleine zorgaanbieders

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) stelt eisen aan zorgaanbieders. Onderstaande handreiking informeert zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) in de zorg over de wettelijke verplichtingen die voor hen gelden vanuit de Wkkgz.

*  verbod op vastleggen BSN nummer; Klachten en incidentenmeldingen niet langer bewaten dan nodig; Aanvragen VOG; Meldrecht in kader van meldcode


Leren van incidenten voor kleine zorgaanbieders

Eén van de eisen die volgt uit de wet is het hebben van een systeem voor het leren van incidenten

Move professionals - specialist in veilige zorg en calamiteitenonderoek

Move professionals - specialist in veilige zorg & calamiteitenonderzoek

Move professionals expertisecentrum voor veilige zorg en calamiteitenonderzoek

Move professionals: specialist in veilige zorg en calamiteitenonderzoek ondersteunt organisaties in de jeugdzorg, de gehandicaptenzorg, de ouderenzorg, de GGZ, beschermd wonen en in het sociaal domein bij het werken aan een goede en veilige omgeving voor cliënten en medewerkers. 

Move professionals uit Utrecht is opgericht door Mirjam van Eerde. Inmiddels werkt zij samen met een vaste partner, Cora Ledder. Daarnaast zijn er een aantal vaste flexibele medewerkers. Wij hebben gewerkt als manager, beleidsadviseur, trainer, calamiteitenonderzoeker, organisatieadviseur, maar zijn ooit gestart met de voeten in de klei, als (jeugd) hulpverlener en Z-verpleegkundige. Die basis heeft onze visie gevormd. Na al die jaren zijn we op elk organisatieniveau actief. Direct klantcontact, minimale overhead, werkend met ervaren specialisten uit uw eigen branche. 

Professionele en veilige zorg - De expertise en de passie van Move professionals

Onze expertise en passie ligt in het versterken van de professionele zorg in het hart van de organisatie: het primaire proces. De duurzame en betrokken inzet van de medewerkers bepaalt het gezicht en de vitaliteit van de organisatie. Zelfbewuste medewerkers maken het verschil voor cliënten! Goed luisteren naar de klant, de cliënt, de bewoner en zijn naasten. Eigen regie, juist ook wanneer mensen afhankelijk zijn of worden van zorg of ondersteuning van anderen. Samen met cliënten, jong of oud, burgers, teams, professionals en management waardevolle en veilige zorg en dienstverlening creëren. Ook in tijden van schaarste en turbulentie. Creatief en tegendraads brengen we organisaties in hun kracht. Wij ontwikkelen heldere en praktijkgerichte adviezen en helpen deze waar nodig in praktijk te brengen. We doen dat zo, dat zelforganisatie, het lerend vermogen en de veiligheid worden versterkt. 

Expertisecentrum voor veilige zorg en calamiteitenonderzoek

Wij staan dichtbij het werkveld en kennen de professionele praktijk. Wij kijken naar de bedoeling van de organisatie en vanuit die kern kijken we naar de organisatie als geheel. Wij hebben brede en jarenlange ervaring met alle thema's, die deel uit kunnen maken van het werk van professionals in het primaire proces van uw organisatie.

Veel expertise over het leren van calamiteiten

Wij verzamelen actuele kennis over calamiteitenonderzoek, calamiteiten en hoe calamiteiten kunnen worden voorkomen in een rechtvaardige (just) culture. 

Move professionals deelt kennis over veilige zorg met professionals

Wij delen kennis door in onze kennisdomeinen expertise beschikbaar te stellen in onze kennisdomeinen, we delen onze kennis door mee te denken met professionals op de werkvloer, door hen te coachen tijdens calamiteitenonderzoeken die ze zelf uitvoeren en door het geven van trainingen om calamiteitenonderzoekers op te leiden.

Move professionals doet onderzoek doen naar calamiteiten

Als expertisecentrum doen we ook zelf calamiteitenonderzoek. Ons bureau bestaat sinds 2012 en in die jaren hebben we ons gespecialiseerd op het gebied van veilige zorg. We hebben veel calamiteitenonderzoeken uitgevoerd en zijn deskundig en ervaren.

Brede kennis van sectoren jeugdzorg, langdurende zorg en ggz

We zijn specialist in calamiteitenonderzoek in de jeugdzorg en de langdurende zorg. We hebben onderzoeken uitgevoerd in de ouderenzorg, de thuiszorg, beschermd wonen, het sociaal domein, de verpleeghuiszorg, de forensische zorg, de ggz, de gehandicaptenzorg, de jeugdzorg, veilig thuis.

Move professionals werkt samen met deskundigen

Daarnaast werken we als expertisecentrum samen met andere deskundigen die meedenken in specifieke onderzoeksvraagstukken.

Leren van incidenten - De kracht van Move professionals uit Utrecht

Onze kracht is dat wij met verstand van veranderingsprocessen en vanuit de bedoeling van uw organisatie de professionele zorg in beweging brengen. Wij zijn positief kritisch en leveren een bijdrage aan een rechtvaardige cultuur in organisaties door te kijken naar feiten en omstandigheden, door te ontschuldigen en door het erkennen van schade, pijn en verdriet. We zetten ons in voor eigen regie van professionals, ook in ketensamenwerking en we geven inhoudelijke advisering op zorgveiligheid en kwaliteit.

Door Prisma analyse waarde toevoegen

Verschil maken. Een stem (terug) geven aan cliënten en professionals en werkplekleren. Omdat eigen regie en zelforganisatie in de zorg aandacht nodig hebben. Het gaat niet vanzelf. Cliënten en professionals kunnen elkaar versterken, door samen te werken en naar elkaar te luisteren. Als dat lukt ontstaan er prachtige dingen. Als dat niet lukt willen wij graag onze ervaring, kennis en aandacht inzetten om de organisatie slimmer, leuker en veiliger te maken!

We gaan hierover graag met u in gesprek. Bel ons op 030-2072321 of neem contact met ons op via: info@moveprofessionals.nl. Kijk ondertussen ook eens op onze pagina met ons aanbod. Of misschien zijn de trainingen calamiteitenonderzoek en leren van incidenten iets voor u.

Expertise in Prisma calamiteitenonderzoek in de Jeugdzorg en bij Veilig Thuis

Calamiteitenonderzoek in de Jeugdzorg en bij Veilig Thuis organisaties - Move professionals

Deskundig Prisma calamiteitenonderzoek in de jeugdzorg en sociaal domein

Als het echt mis gaat in de zorg en een jeugdige of zijn ouders lopen ernstige schade op of overlijden dan wordt altijd een calamiteitenonderzoek uitgevoerd. Move professionals heeft veel expertise in het uitvoeren van Prisma calamiteitenonderzoek in de jeugdzorg en veilig thuis. Breed en diep genoeg kijken naar de kernoorzaken waardoor deze ernstige gebeurtenis kon gebeuren. Dat doen we met compassie en met kennis van zaken. De afgelopen jaren voerde Move professionals meerdere complexe onderzoeken uit in de Jeugdzorg en bij Veilig Thuis.

Onafhankelijk en deskundig calamiteitenonderzoek

Wij kunnen snel aan de slag en zorgen ervoor dat het onderzoek binnen de gestelde termijn wordt uitgevoerd en opgeleverd. Move professionals is specialist in gedegen, onafhankelijk en deskundig onderzoek. Dat betekent dat we op de hoogte zijn van de eisen van de wettelijke kaders, de richtlijnen van de IGJ, de normen van het werkveld en de laatste stand van zaken wat betreft de kwaliteit en veiligheid van de thema's, die we onderzoeken. We werken integer, respectvol en discreet.  Wij hebben calamiteitenonderzoeken uitgevoerd voor verschillende zorgaanbieders.  De adviseurs van Move professionals zijn breed inzetbaar om verschillende rollen in het calamiteitenonderzoek te vervullen zoals:

 • Onafhankelijk extern voorzitter voor de waarborg van de onafhankelijkheid, de objectiviteit en de kwaliteit
 • Penvoerderschap voor de waarborg van een objectieve rapportage die voldoet aan de eisen van de IGJ
 • Begeleiden en coachen van een interne commissie voor de waarborg van het versterken van de onderzoek vaardigheden van de commissieleden en het leren op de werkplek
 • Geheel zelfstandig uitvoeren van het onderzoek als de capaciteit in de organisatie tijdelijk niet voorhanden is
 • Wij hebben ook jarenlange ervaring in het trainen van interne commissies van zorgorganisaties in het uitvoeren van calamiteitenonderzoek in de Siremethode en Prismamethode.

Expertise in Prisma onderzoek naar geweld in de jeugdzorg

Jeugdhulporganisaties, gecertificeerde instellingen, de Veilig Thuis organisaties en de Raad voor de Kinderbescherming zijn volgens de Jeugdwet ook verplicht om geweld bij de inspectie te melden. Na melding van geweld bij de IGJ volgt in de meeste gevallen het verzoek aan de om een onderzoek te doen. Move professionals kan de organisatie ondersteunen bij het uitvoeren van dit onderzoek. Onze onderzoeken zijn altijd op maat en per casus kijken we hoe we het onderzoek het beste kunnen inrichten.

Complexe casuistiek in de jeugdzorg en Veilig Thuis

Calamiteiten in de jeugdzorg en bij Veilig Thuis organisaties onderscheiden zich vaak door de complexiteit van de casuïstiek, door de vele betrokken ketenpartners en soms ook door het vergrootglas waarmee 'het publiek' meekijkt. Het gaat vaak om ernstige zaken, zoals suïcides, seksueel misbruik, mishandeling of pooierboy problematiek, die veel impact hebben op alle betrokkenen. Onze onderzoekers weten hoe je deze calamiteiten het beste kan onderzoeken. Organisaties in de jeugdzorg (jeugdbescherming, jeugdreclassering, pleegzorg, gesloten jeugdzorg, ambulante hulp, et cetera) en bij Veilig Thuis organisaties maken turbulente tijden door. Juist dan is het belangrijk, dat bij calamiteitenonderzoeken die specifieke context wordt erkend en meegenomen in het onderzoek.

Move professionals uit Utrecht: specialist in veilige zorg en calamiteitenonderzoek kent de sector goed en heeft veel ervaring met onderzoeken in de jeugdzorg. We werken daarbij samen met deskundigen uit de organisaties zelf en met eigen specialisten. In onze onderzoeken worden, waar mogelijk ook de jeugdigen zelf en/of hun (pleeg)gezinnen, nadrukkelijk betrokken. Vrijwel altijd worden de gesprekken met onze onderzoekers door zowel professionals als betrokkenen of hun nabestaanden, als zeer waardevol ervaren. Meer lezen over onze expertise? Kijk dan op de pagina calamiteitenonderzoek.

Weten wat een calamiteit is en antwoord op andere vragen? Kijk dan op onze pagina veelgestelde vragen.

Kennisdomeinen Move Professionals

Aanbod Move Professionals


OP ZOEK NAAR SLIMME EN DUURZAME OPLOSSINGEN?

Move professionals is een bureau voor organisatie- en veiligheidsvraagstukken in de zorg, de jeugdzorg, de GGZ, de verslavingszorg, beschermd wonen, het maatschappelijk domein en het onderwijs. We bieden organisatieadvies, Prisma+ 8-Stappenmodel© voor calamiteitenonderzoek, extern voorzitter calamiteitenonderzoek, Prisma+ training, Prisma hybride leertraject voor calamiteitenonderzoek met e-learning en training en coaching on the job.

 Snel iemand nodig? Bel ons op 030-2072321, mail naar info@moveprofessionals.nl, of vul ons contactformulier in.


Contactgegevens: Move professionals |Secretariaat | Kantoor | Trainingslocatie | Het Wisselspoor 2e Daalsedijk 8D Utrecht 030-2072321 -  info@moveprofessionals.nl - contactformulier


 Volg onze bedrijfspagina op LinkedIn Pagina: Move professionals - Organisatie- en Veiligheidsvraagstukken in de Zorg (Jeugd, WLZ, GGZ, WMO)


 Move professionals is aangesloten bij, lid van en geaccrediteerd door

NMV de Beroepsvereniging voor Professionals in Mediation    CRKBO Geregistreerde Instelling    Stichting Kwaliteitsregister Jeugd