Zelfdoding - suïcide

Move professionals specialist in veilige zorg bouwt een kennisdomein over zelfdoding

Kennisdomein over zelfdoding (suïcide) in de zorg & jeugdzorg

In het organisatieadvies, het beleidsadvies en de (onafhankelijke) calamiteitenonderzoeken van Move professionals in Utrecht krijgen we te maken met vraagstukken, incidenten en calamiteiten rondom zelfdoding (suïcide). We volgen dit thema en verzamelen de belangrijkste kennisbronnen. We delen dat overzicht graag met onze volgers en klanten 🔗 (portfolio).


Multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling suïcidaal gedrag (signaleren en behandelen)


Opstellen van een signalerings- of veiligheidsplan bij suïcide

Het is aan te bevelen om bij regelmatig terugkerend suïcidaal gedrag een veiligheidsplan, een signaleringsplan en/of een crisisresponskaart op te stellen voor het omgaan met toekomstig suïcidaal gedrag.


De CAMS-procedure bij suïciderisico

De CAMS is een evidence based behandelvorm voor suïcidaliteit. De CAMS is ook geschikt voor jongeren vanaf 12 jaar.


Ondersteuning van naasten (preventie)


Handreiking zelfbeschadigend of suïcidaal gedrag (preventie)

Zelfbeschadiging en suïcidaal gedrag geeft ggz-professionals handvatten, tips en achtergrondinformatie over de verschillen en overlappingen van beide gedragingen. De werkkaart hoort bij de generieke module Diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag en is ontwikkeld door professionals uit het veld, de Landelijke Stichting Zelfbeschadiging, 113 zelfmoordpreventie en Akwa GGZ.


Richtlijn Jeugdhulp suïcide preventie


Kennis over zelfdoding bij LVB

In Nederland hebben ongeveer 1,1 miljoen mensen een licht verstandelijke beperking (LVB). Dat is ongeveer 6 à 7 procent van de bevolking. LVB blijkt een blinde vlek in de suïcidepreventie, een aandachtsgebied dat we nog onvoldoende kennen. Er is slechts in heel beperkte mate onderzoek naar de prevalentie en naar de aard van het suïcidaal gedrag bij mensen met een LVB. Inzicht in hoe de preventie, begeleiding en behandeling van suïcidaal gedrag anders zou moeten worden ingericht is gebaseerd op dit beperkte onderzoek, best practices en ervaringen met mensen met een LVB. 


Melden van een suïcide of suïcidepoging bij IGJ

Een suïcide of suïcidepogingen met ernstig schadelijk gevolg voor een cliënt, die betrekking heeft op de kwaliteit van de zorg is een calamiteit. Deze moet u bij IGJ melden als calamiteit  op basis van artikel 11 van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)


Handreiking na suïcidepoging in de zorg (nazorg)

Door de LVVP (landelijke vereniging van vrijgevestigde psychologen & psychotherapeuten) is in samenwerking met de IGJ en een jurist van de VvAA (Vereniging van Artsen Automobilisten) een handreiking opgesteld na een suïcide (poging). 


Calamiteitenonderzoek in de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) en betrekken familieleden bij calamiteitenonderzoek


Kenniscentra over zelfdoding en suïcideagenda 2021-2025


Onderzoek naar zelfdoding - suicide


Training en scholing over suicide

  • Als een naaste aan suicide denkt (Artikel over training bij GGZ Rivierduinen)

Achtergrondartikelen over zelfdoding

Aanbod Move professionals

Kennisdomeinen Move professionals


OP ZOEK NAAR SLIMME EN DUURZAME OPLOSSINGEN?

Move professionals is een bureau voor organisatie- en veiligheidsvraagstukken in de zorg, de jeugdzorg, de GGZ, de verslavingszorg, beschermd wonen, het maatschappelijk domein en het onderwijs. We bieden organisatieadvies, Prisma+ 8-Stappenmodel© voor calamiteitenonderzoek, extern voorzitter calamiteitenonderzoek, Prisma+ training, Prisma hybride leertraject voor calamiteitenonderzoek met e-learning en training en coaching on the job.

Snel iemand nodig? Bel ons op 030-2072321 of vul ons contactformulier in


Contact: Move professionals |Secretariaat | Kantoor | Trainingslocatie | Goeman Borgesiuslaan 77 | 3515 ET Utrecht | 030-2072321


Volg onze bedrijfspagina op


Move professionals is aangesloten bij, lid van en geaccrediteerd door

logo_nmv logo_crkbo logo_skj