Move Professionals - Specialist in veilige zorg en calamiteitenonderzoek

Move professionals heeft kennis over calamiteiten in de zorg en calamiteitenonderzoek. Wij doen zelf onderzoek naar calamiteiten in de langdurige zorg, de jeugdzorg, de GGZ, de verslavingszorg, beschermd wonen en het sociaal domein. We geven professionals advies, coaching en training over veilige zorg, het leren van calamiteiten en het zelf uitvoeren van calamiteitenonderzoek met het Prisma+ 8-Stappenmodel© voor calamiteitenonderzoek. No nonsense oplossingen die werken in de praktijk. Geen standaard antwoorden, altijd op maat.

Prisma klachtonderzoek en burgermelding

Bij een klacht in de zorg voeren wij klachtonderzoek uit in alle sectoren van de zorg, het onderwijs en het sociaal domein. We hebben ruime ervaring met het uitvoeren van klachtonderzoek. Wij doen respectvol onderzoek en geven antwoord op de vraag hoe de klacht heeft kunnen ontstaan. Erkennen en begrijpen staan centraal om klachten in de zorg voor de toekomst te voorkomen. .

Trainingen calamiteitenonderzoek en leren van incidenten

Ons PRISMA plus 8-Stappenmodel© voor calamiteitenonderzoek is gebaseerd op de bekende Prisma methode en Sire methode. Onderzoekers worden stap voor stap getraind in het opzetten en uitvoeren van gedegen calamiteitenonderzoek, analyse en rapportage. Onderwerpen zijn o.a. het opbouwen van een feitenrelaas en tijdlijn; Gesprekstechnieken; Oorzakenboom en rapportage die voldoet aan de eisen van de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Onze trainers zijn ervaren onderzoekers van calamiteiten in de zorg. Daardoor weten zij precies welke zaken onderzoekers in de praktijk tegenkomen en delen zij praktische tips en tools uit hun eigen onderzoekspraktijk.

Hybride leertraject Prisma plus calamiteitenonderzoek voor de (jeugd)zorg

Move professionals heeft haar basistraining Prisma plus calamiteitenonderzoek vernieuwd en verbeterd. Een hybride leertraject dat bestaat uit vijf bouwstenen. Zorgorganisaties kunnen veel leren van calamiteiten. Openheid over calamiteiten, is daarbij essentieel. Elke calamiteit is een feitelijk verhaal, met specifieke omstandigheden. Met onderzoek en analyse worden (structurele) gebeurtenissen, oorzaken en factoren met elkaar in verband gebracht. Een organisatie kan dan passende verbetermaatregelen bedenken om de zorg veiliger en beter te maken, en de kans te verkleinen dat het nog een keer gebeurt. Door interne calamiteitenonderzoekers op te leiden verhoogt de organisatie het eigen lerend vermogen en wordt actief gewerkt aan een cultuur waarin veilig leren van incidenten vanzelfsprekend is.

Prisma calamiteitenonderzoek in de keten en netwerkzorgmelding

Soms gaat de melding over een incident of calamiteit tijdens de samenwerking tussen zorgaanbieders en/of hulpverleners uit het sociaal domein. Als het gaat om drie of meer zorgaanbieders die min of meer gelijktijdig betrokken zijn bij de zorgverlening aan een cliënt dan noemt de Inspectie van de Gezondheidszorg en Jeugd dit een netwerkzorgmelding. Zorg wordt allang niet meer verleend binnen de grenzen van één organisatie. Heel vaak zijn meerdere organisaties (ketenpartners) betrokken. Ook mantelzorgers en vrijwilligersorganisaties zijn vaak betrokken bij de zorg en daarmee ook bij een calamiteit. Het verdient de voorkeur om een calamiteit gezamenlijk te onderzoeken en deze gezamenlijk te melden. Hiervoor is het wenselijk. dat de zorgorganisatie die de regie voert binnen de keten, de melding doet en de regie neemt in het opstarten van het onderzoek en hierbij de ketenpartners betrekt. Er zijn verschillende manieren waarop dit gedaan kan worden.

Kennisdomein WZD

Vanaf 1 januari 2020 wordt de BOPZ vervangen door de Wet Zorg en Dwang. In de adviezen en de calamiteitenonderzoeken van Move professionals in Utrecht houden we rekening met deze nieuwe wet. We hebben de belangrijkste actuele kennisbronnen verzameld en delen dat overzicht graag. Als wij met u mee kunnen denken en doen om te werken aan de bedoeling van de WZD, kom dan met ons in contact. Bel ons op 030-2072321 of neem contact met ons op via: info@moveprofessionals.nl

Kennisdomein beroepsgeheim

In het organisatieadvies, het beleidsadvies en de calamiteitenonderzoeken van Move professionals in Utrecht krijgen we vaak te maken met vraagstukken en dilemma's rondom beroepsgeheim, privacy en kennisdelen in de keten. We volgen dit thema en verzamelen de belangrijkste kennisbronnen. We delen dat overzicht graag met onze volgers en klanten. Als wij met u mee kunnen denken over beroepsgeheim, kom dan met ons in contact. Bel ons op 030-2072321 of neem contact met ons op via: info@moveprofessionals.nl

Ondersteuning voor kleine zorgaanbieders (Wkkgz)

Move professionals ondersteunt kleine zorgaanbieders en solitisch werkende zorgverleners bij het vormgeven of uitvoeren van de regels uit de Wkkgz. We doen dat door: het inrichten van een kwaliteitssysteem; het vormgeven aan klachtbeleid; het inrichten van een veilig incidenten melden (VIM): het ondersteunen bij calamiteitenonderzoek. .

Kennisdomein Wet verplichte GGZ (Wvggz)

Vanaf 1 januari 2020 wordt de BOPZ vervangen door de Wet verplichte GGZ (Wvggz). In de adviezen en de calamiteitenonderzoeken van Move professionals in Utrecht houden we rekening met deze nieuwe wet. We hebben de belangrijkste actuele kennisbronnen verzameld en delen dat overzicht graag. Als wij met u mee kunnen denken en doen om te werken aan de bedoeling van de Wvggz, kom dan met ons in contact. Bel ons op 030-2072321 of neem contact met ons op via: info@moveprofessionals.nl

Kennisdomein vallen

Meer dan de helft van de bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gemelde calamiteiten in de verpleeghuiszorg en de thuiszorg zijn val- of tilincidenten. Dat blijkt uit het IGJ-rapport 'In openheid leren van meldingen 2016-2017. 'In totaal kregen vorig jaar (2018) 5.863 mensen in Nederland een dodelijk ongeval. 8 op de 10 van deze ongevallen was een ongelukkige val. Zij overleden binnen 30 dagen na de val aan de gevolgen hiervan. Valpartijen met vervoersmiddelen tellen in deze cijfers niet mee.' (bron: Vilans). In de adviezen en de calamiteitenonderzoeken van Move professionals in Utrecht speelt het onderwerp vallen regelmatig een rol. We hebben de belangrijkste kennisbronnen verzameld en delen dat overzicht graag.

Kennisdomein medicatieveiligheid

Move professionals bouwt aan een kennisdomein over medicatieveiligheid

Kwaliteitskader M'academy (leercentrum van Move professionals)

Move professionals biedt via haar leercentrum M'academy scholing aan. Hieronder verstaan wij alle leertrajecten die vallen onder onze standaardtrainingen en maatwerktrainingen die te maken hebben met het leren van vaardigheden en het versterken van de competenties van professionals die werken in de zorg, het onderwijs en het sociaal domein. Dit kan gaan om een combinatie van onze trainingen, leerreviews, intervisie en supervisie, coachen (als onderdeel van een leertraject).

Kennisdomein Geweld in de zorg

In het organisatieadvies, het beleidsadvies en de calamiteitenonderzoeken van Move professionals in Utrecht krijgen we te maken met vraagstukken, incidenten en calamiteiten over geweld in de zorg. Dit kan gaan over kindermishandeling en huiselijk geweld, geweld in de zorgrelatie, grensoverschrijdend gedrag en seksueel grensoverschrijdend gedrag. We volgen dit thema en verzamelen de belangrijkste kennisbronnen. We delen dat overzicht graag.

Meldingen en signalen Wvggz en WZD

Bij meldingen en signalen in het kader van de Wvggz en de WZD voeren wij Prisma onderzoek uit in alle sectoren van de zorg, We hebben ruime ervaring met het uitvoeren van Prisma onderzoek. Wij doen respectvol onderzoek en geven antwoord op de vraag hoe de melding of het signaal heeft kunnen ontstaan. Erkennen en begrijpen staan centraal om dit in de toekomst te voorkomen. .

Begrijpen en leren

Toegepast en verklarend onderzoek voor de jeugdzorg, de langdurige zorg, de GGZ en het sociaal domein Move professionals voert in opdracht toegepast onderzoek uit naar vraagstukken die spelen in de directe omgeving van organisaties in de jeugdzorg, de langdurige zorg, de GGZ en het sociaal domein Toegepast onderzoek lever een bijdrage leveren aan een rechtvaardige cultuur In onze onderzoeken zoeken we niet naar schuldigen, maar proberen we een complexe situatie te beschrijven en te verklaren. We kijken naar alle factoren die een rol hebben gespeeld. Onze passie is, om een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de veiligheid en kwaliteit van zorg voor kwetsbare burgers door zorgprofessionals, jeugdzorgwerkers en sociaal werkers. Om die reden willen we werken aan een klimaat waarin deze werkers in cruciale beroepen zich veilig voelen. In dat veilige klimaat kan gezien en erkend worden dat feilbaarheid erbij hoort. In dat klimaat kan dat in openheid worden besproken. In dat klimaat kan erkend, geleerd en dus verbeterd worden. Toegepast onderzoek kijkt vanuit verschillende perspectieven Move professionals voert onderzoek uit in de praktijk van jeugdzorg-, zorgorganisaties, GGZ en het sociaal domein. In onze onderzoeken staat de ‘waarom’ of de ‘hoe komt dat’ vraag centraal. We geven een antwoord op de vraag hoe iets is gegaan, in welke context het plaatsvond, welke keuzes zijn gemaakt en wat de effecten daarvan zijn. Ons toegepast onderzoek levert een heldere analyse en onderbouwde aanbevelingen die bijdragen aan het begrijpen en oplossen van een vraagstuk.

Externe voorzitter calamiteitenonderzoek

De adviseurs van Move professionals hebben ruime ervaring met het in opdracht uitvoeren van calamiteitenonderzoek in alle sectoren van de zorg en het sociaal domein. De adviseurs van Move professionals zijn inzetbaar om de rol van onafhankelijk voorzitter in het calamiteitenonderzoek te vervullen. Het inzetten van een onafhankelijk extern voorzitter is een de waarborg voor de onafhankelijkheid, de objectiviteit en de kwaliteit van het onderzoek.

Prisma onderzoek naar geweld in de zorgrelatie

Move professionals in Utrecht is specialist in veilige zorg en Prisma calamiteitenonderzoek. We werken voor zorgaanbieders in heel Nederland (Rotterdam, Den Haag, Breda, Flevoland). Wij zijn inzetbaar voor het onafhankelijk uitvoeren van onderzoek naar geweld in de zorgrelatie. Move professionals heeft veel ervaring met het uitvoeren van methodisch en systematisch Prisma onderzoek naar geweld in de zorgrelatie. Geweld is in de zorgrelatie kan gaan om seksueel misbruik, ontucht en allerlei vormen van mishandeling of dwang door een professional of door een medecliënt. We werken integer, respectvol en discreet. In het onafhankelijk onderzoek kijken we naar de kwaliteit en veiligheid van de zorg voorafgaand, tijdens en na de gemelde situatie. Daarnaast kijken we wat een zorgaanbieder heeft gedaan of gaat doen om de kwaliteit te verbeteren (het leereffect) en om de kans op herhaling te verkleinen (preventie).

Kennisdomein klachten in de zorg en de jeugdzorg

Wij voeren klachtonderzoek uit in alle sectoren van de zorg, het onderwijs en het sociaal domein. Wij onderhouden ook een kennisdomein over dit thema

Calamiteitenonderzoek

Als het echt mis gaat in de zorg en een cliënt loopt ernstige schade op of overlijdt, dan wordt altijd een calamiteitenonderzoek uitgevoerd. Wij zijn gespecialiseerd in het uitvoeren van calamiteitenonderzoek. Breed en diep genoeg kijken naar de kernoorzaken waardoor de calamiteit kon gebeuren. Dat doen we met compassie en met kennis van zaken. Wij voeren voornamelijk onderzoeken uit in de jeugdzorg, veilig thuis, het onderwijs, sociaal domein, de ouderenzorg, gehandicaptenzorg en de ggz. Voorbeelden van calamiteiten zijn, seksueel misbruik, overlijden na vallen (valincidenten), medicatiefouten, huiselijk geweld, gezinsdrama’s, vermissing, agressie in de jeugdzorg, geweld in de zorgrelatie en zelfdoding.

Calamiteitenonderzoek in de jeugdzorg en veilig thuis

Calamiteiten in de jeugdzorg en bij Veilig Thuis organisaties onderscheiden zich vaak door de complexiteit van de casuïstiek, door de vele betrokken ketenpartners en soms ook door het vergrootglas waarmee 'het publiek' meekijkt. Het gaat vaak om ernstige zaken, zoals suïcides, seksueel misbruik, mishandeling of pooierboyproblematiek, die veel impact hebben op alle betrokkenen. .

Prisma onderzoek duurzaam inzetbare medewerkers (DIM)

Het hebben en houden van goede medewerkers is van levensbelang voor zorgorganisaties. Betrokken en fitte medewerkers die plezier hebben in hun werk, werken effectief samen om goede en veilige zorg te leveren. Organisaties faciliteren en ondersteunen medewerkers om dit werk zo goed mogelijk te doen en besteden aandacht aan de werksfeer, de werkomstandigheden en de werkomgeving. Leidinggevenden, coaches én teamleden zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor, werkplezier, professionele ruimte, minder ziekteverzuim en een duurzame inzetbaarheid van medewerkers in de zorg. medewerkers. Soms lukt dat niet. Dan ontstaat bijvoorbeeld een samenwerkingsconflict in een team, of er ligt een klacht over een leidinggevende Het is ook mogelijk, dat er een positioneringsvraagstuk opduikt.Ook langdurige uitval en/of een hoog ziekteverzuim is vaak een signaal, dat er iets is misgegaan in de organisatie. Een Prisma onderzoek DIM kan dan worden ingezet om te achterhalen welke factoren ten grondslag liggen aan deze situaties.

Werkplekleren

Zelforganisatie, co-creatie met cliënten, familie en mantelzorgers en het nemen van eigen regie en verantwoordelijkheid. Dat zijn de onderwerpen waarmee teams in organisaties te maken krijgen. Op dit moment staan veel organisaties onder druk. Door de veranderende omstandigheden, andere taken, andere rollen. Niet elk team is daar goed op voorbereid. Niet elk team of teamlid is in staat om veilig samen te werken en succesvol signalen en risico's te bespreken. Niet elk team is gewend om professioneel feedback te geven en te ontvangen. Move professionals uit Utrecht ondersteunt teams uit heel Nederland met slimme tools en praktische handvatten. Move professionals: specialist in veilige zorg & calamiteitenonderzoek maakt samen met teams een heldere analyse en helpt teams veiliger effectiever en met meer plezier samen te werken. We geven praktische workshops waarmee teams zelf aan de slag kunnen.

Contactformulier - Move professionals

Vul hier je volledige naam in?
Vul hier de naam van de organisatie in?
Met welk E-mailadres kunnen wij contact opnemen?
Met welk telefoonnummer of mobiel kunnen wij contact opnemen?
Stel hier je vraag of plaats je opmerking?
Ik geef toestemming om bovenstaande gegevens op te slaan en te gebruiken om met mij te communiceren (Privacyreglement van toepassing).

(*) Verplichte velden.

Kennisdomeinen Move Professionals

Aanbod Move Professionals


OP ZOEK NAAR SLIMME EN DUURZAME OPLOSSINGEN?

Move professionals is een bureau voor organisatie- en veiligheidsvraagstukken in de zorg, de jeugdzorg, de GGZ, de verslavingszorg, beschermd wonen, het maatschappelijk domein en het onderwijs. We bieden organisatieadvies, Prisma+ 8-Stappenmodel© voor calamiteitenonderzoek, extern voorzitter calamiteitenonderzoek, Prisma+ training, Prisma hybride leertraject voor calamiteitenonderzoek met e-learning en training en coaching on the job.

 Snel iemand nodig? Bel ons op 030-2072321, mail naar info@moveprofessionals.nl, of vul ons contactformulier in.


Contactgegevens: Move professionals |Secretariaat | Kantoor | Trainingslocatie Christiaan Krammlaan 2, 3571 AX Utrecht 030-2072321 -  info@moveprofessionals.nl - contactformulier


 Volg onze bedrijfspagina op  LinkedIn Pagina: Move professionals - Organisatie- en Veiligheidsvraagstukken in de Zorg (Jeugd, WLZ, GGZ, WMO)


 Move professionals is aangesloten bij, lid van en geaccrediteerd door

NMV de Beroepsvereniging voor Professionals in Mediation   Orde van Organisatiekundigen en Organisatieadviseurs    Stichting Kwaliteitsregister Jeugd CRKBO Geregistreerde Instelling