Aanbod Move professionals: specialist in veilige zorg & calamiteitenonderzoek

Calamiteitenonderzoek zorg, Sire methode, Prisma analyse, Prisma training

Prisma calamiteitenonderzoek

In elke organisatie gaan er soms dingen fout. Als een incident ernstige gevolgen heeft (ernstig letsel of overlijden) dan wordt dat een calamiteit genoemd. Ook geweld en misbruik in de zorgrelatie zijn vormen van calamiteiten. Dit soort calamiteiten in de zorg, de (jeugd) hulpverlening en ook binnen de WMO, moeten worden onderzocht; niet om de schuldige aan te wijzen, maar om te achterhalen waarom het mis ging, en hoe dat in de toekomst is te voorkomen.

Calamiteitenonderzoek zorg, Sire methode, Prisma methode

Prisma onderzoek: klachten en burgermeldingen

Als een cliënt, zijn verwant of zijn nabestaande niet tevreden is over de geleverde zorg, kan hij een klacht indienen bij de zorginstelling. Hij kan ook een burgermelding doen bij het Landelijk Meldpunt Zorg van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd. Wij hebben ruime ervaring met het uitvoeren van klachtonderzoek en onderzoek naar burgermeldingen. Wij doen respectvol onderzoek en geven antwoord op de vraag hoe de klacht heeft kunnen ontstaan. Erkennen en begrijpen staan centraal.

Werkplekleren

Werkplekleren

In onze praktijk merken we, dat organisaties zelf veel aandacht besteden aan de onderwerpen veiligheid en kwaliteit. Juist een calamiteitenonderzoek of een trendanalyse van incidenten; of een risico inventarisatie en of een risico taxatie geeft richting en prioriteit aan verbetertrajecten. Vaak wordt ons gevraagd of we ook losse trainingen of workshops verzorgen, die een team of afdeling precies die tools in handen geeft om hun professionele en soms zelforganiserende rol nog beter vorm te kunnen geven.

Organisatieadvies en organisatieontwikkeling

Vanuit onze jarenlange ervaring weten we dat knelpunten alleen gezamenlijk kunnen worden opgelost. Niet top-down, maar vanuit het perspectief van de cliënt en zijn familie en vanuit de professionals

Wvggz Wzd

Meldingen en signalen Wvggz en Wzd

Meldingen en signalen ontstaan als er iets niet goed is gegaan in de uitvoering of toepassing van dwang in de zorg dit raakt aan de kwaliteit van zorg. Move professionals. Move professionals kan na een melding of een signaal een Prisma onderzoek uitvoeren om erachter te komen hoe deze ernstig tekortschietende uitvoering van de verplichte of onvrijwillige zorg heeft kunnen ontstaan. In onze onderzoeken geven wij altijd een helder advies hoe dit in de toekomst kan worden voorkomen.

Kwaliteitszorg

Kwaliteitsmanagement

Move professionals uit Utrecht werkt samen met organisaties aan veiligheid, kwaliteit en vakbekwaamheid. Move professionals ondersteunt organisaties in de zorg en het sociaal domein bij het verbeteren van zorgprocessen die samenhangen met kwaliteits- en veiligheidsvraagstukken. Wij hebben ruime ervaring in de kwaliteitszorg en kunnen uw kwaliteitsmedewerker of uw kwaliteitsafdeling op projectmatige basis tijdelijk ondersteunen bij het werken aan de doelen uit uw kwaliteitsagenda. Wij bieden specialistische ondersteuning, bijvoorbeeld in de vorm van prismaonderzoek, audits, het samenstellen en opstellen van kennisdomeinen of handboeken, het uitvoeren van cliënt- of medewerker onderzoeken, het opstellen en borgen van het incidenten- en calamiteitenbeleid of het borgen van onderzoekscommissies. Move professionals in Utrecht ook uw partner als het gaat om kwaliteitsvraagstukken!

Wkkgz voor kleine zorgaanbieders en zzp-ers

Wkkgz voor kleine zorgaanbieders en zzp-ers

Per 1 januari 2020 zijn de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en de Wet zorg en dwang (Wzd) in werking getreden. Dit zijn de opvolgers van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Bopz). In de Wvggz en de Wzd staan welke regels en procedures gelden bij het toepassen van gedwongen zorg. De inspectie houdt toezicht op de naleving van deze wetten. Move professionals ondersteunt bij het vertalen, invoeren en borgen van beleid en werkwijzen n.a.v. deze wetten. We geven trainingen en doen, samen met zorgverantwoordelijken, Wzd functionarissen en behandelaars Prisma previews gedwongen zorg, om de stand van zaken binnen de organisatie in kaart te brengen en risico's op incidenten te helpen verkleinen. Toch kunnen bij het toepassen van gedwongen zorg incidenten voorkomen. Bij de Inspectie kunnen de volgende meldingen worden gedaan: Verplichte melding van een gegrond vermoeden van ernstig tekortschietende uitvoering zorg op basis van de Wvggz of Wzd door een zorgaanbieder of een zorgprofessional (ernstig tekortschietende uitvoering van verplichte of onvrijwillige zorg) Signaal van cliënten-, patiënten- of familievertrouwenspersonen op basis van de Wvggz of Wzd (signaal van tekortkomingen in de structuur en de uitvoering van de onvrijwillige zorg)

Extern onafhankelijk voorzitter calamiteitenonderzoek

Extern onafhankelijk voorzitter calamiteitenonderzoek

De adviseurs van Move professionals hebben ruime ervaring met het in opdracht uitvoeren van calamiteitenonderzoek in alle sectoren van de zorg en het sociaal domein. De adviseurs van Move professionals zijn inzetbaar om de rol van onafhankelijk voorzitter in het calamiteitenonderzoek te vervullen. Het inzetten van een onafhankelijk extern voorzitter is een de waarborg voor de onafhankelijkheid, de objectiviteit en de kwaliteit van het onderzoek.

Prisma onderzoek geweld in de zorgrelatie

Prisma onderzoek geweld in de zorgrelatie

Move professionals in Utrecht is specialist in veilige zorg en Prisma calamiteitenonderzoek. We werken voor zorgaanbieders in heel Nederland (Rotterdam, Den Haag, Breda, Flevoland). Wij zijn inzetbaar voor het onafhankelijk uitvoeren van onderzoek naar geweld in de zorgrelatie. Move professionals heeft veel ervaring met het uitvoeren van methodisch en systematisch Prisma onderzoek naar geweld in de zorgrelatie. Geweld is in de zorgrelatie kan gaan om seksueel misbruik, ontucht en allerlei vormen van mishandeling of dwang door een professional of door een medecliënt. We werken integer, respectvol en discreet. In het onafhankelijk onderzoek kijken we naar de kwaliteit en veiligheid van de zorg voorafgaand, tijdens en na de gemelde situatie. Daarnaast kijken we wat een zorgaanbieder heeft gedaan of gaat doen om de kwaliteit te verbeteren (het leereffect) en om de kans op herhaling te verkleinen (preventie).

Toegepast en verklarend onderzoek

Toegepast en verklarend onderzoek

Toegepast en verklarend onderzoek voor de jeugdzorg, de langdurige zorg, de GGZ en het sociaal domein Move professionals voert in opdracht toegepast onderzoek uit naar vraagstukken die spelen in de directe omgeving van organisaties in de jeugdzorg, de langdurige zorg, de GGZ en het sociaal domein

Calamiteitenonderzoek, jeugdzorg Utrecht, Prisma onderzoeksmethode, Sire methode

Prisma calamiteitenonderzoek in jeugdzorg en veilig thuis

Calamiteiten in de jeugdzorg en bij Veilig Thuis organisaties onderscheiden zich vaak door de complexiteit van de casuïstiek, door de vele betrokken ketenpartners en soms ook door het vergrootglas waarmee 'het publiek' meekijkt. Het gaat vaak om ernstige zaken, zoals suïcides, seksueel misbruik, mishandeling of pooierboyproblematiek, die veel impact hebben op alle betrokkenen.

calamiteitenonderzoek, Prisma onderzoeksmethode, Prisma training

Andere Prisma onderzoeken

Het Prisma onderzoek is een beproefde methode om ernstige incidenten en calamiteiten in de (jeugd)zorg te onderzoeken om er vervolgens van te leren. Ook is het een krachtige methode om risico’s in kaart te brengen. Wij gebruiken de Prisma onderzoeksmethode & Sire methode ook voor het onderzoeken van klachten, knelpunten en conflicten in de (jeugd)zorg. Niet om antwoord te geven op de vraag of een klacht gegrond is of wie er blaam treft in een conflict, maar om erachter te komen waardoor de situatie heeft kunnen ontstaan. Een Prisma onderzoek gericht op medewerkers, noemen wij een Prisma onderzoek DIM.

Zorgbeleid

Interim beleidsadvies zorgbeleid

Veilige zorg is de basis van kwaliteit van zorg- en hulpverlening. Juist mensen die meer afhankelijk zijn van de zorg of hulp van anderen, zijn extra kwetsbaar. Soms omdat iemand ouder is, fysiek niet meer zo sterk is en/of begint te dementeren. Of juist een jongere uit een zeer problematische thuissituatie, die niet zoveel reden heeft om de wereld te vertrouwen.

Trainingen, Prisma training

Trainingen calmiteitenonderzoek en leren van incidenten

Sinds een aantal jaren is er meer aandacht voor het leren van incidenten en calamiteiten. De meeste organisaties registreren hun (bijna) fouten en incidenten en analyseren deze om ervan te leren. Sinds een paar jaar zijn organisaties wettelijk zelfs verplicht om zichtbaar te maken hoe ze leren van incidenten. We merken in de praktijk, dat het maken van goede analyses van incidenten in teamverband, of het doen van zorgvuldig calamiteitenonderzoek, voor veel mensen best lastig is.

Kennisdomeinen Move Professionals

 1. Veelgestelde Vragen over Calamiteitenonderzoek
 2. Wet Zorg en Dwang (WZD)
 3. Wet verplichte GGZ (Wvggz)
 4. Vrijheidsbeperking Jeugdzorgplus
 5. Valrisico
 6. Beroepsgeheim en het Doorbreken ervan
 7. Kwaliteit, Veiligheid en Toezicht in het Sociaal Domein
 8. Medicatieveiligheid
 9. Geweld in de Zorg en het Sociaal Domein
 10. Zelfdoding
 11. Klachten in de Zorg en Jeugdzorg

Aanbod Move Professionals

 1. Calamiteitenonderzoek
 2. Calamiteitenonderzoek in Jeugdzorg en Veilig Thuis
 3. Prisma onderzoek geweld in de zorgrelatie
 4. Prisma Vooronderzoek
 5. Externe Onafhankelijke Voorzitter Calamiteitenonderzoek
 6. Klachtenonderzoek en Onderzoek Burgermeldingen
 7. Meldingen Wvggz en Wzd
 8. Expert Toetsing en Feedback op Intern Onderzoek
 9. Toegepast Onderzoek
 10. Andere Prisma Onderzoeken
 11. Ondersteuning Kleine Zorgaanbieders bij de Invoering Wkkgz
 12. Interim Beleidsadvies Zorgbeleid
 13. Organisatieadvies en Organisatieontwikkeling
 14. Kwaliteitsmanagement
 15. Trainingen Calamiteitenonderzoek en Leren van Incidenten (Vrij van BTW zie ons Kwaliteitskader M'academy)
 16. Werkplekleren (Vrij van BTW zie ons Kwaliteitskader M'academy)

OP ZOEK NAAR SLIMME EN DUURZAME OPLOSSINGEN?

Move professionals is een bureau voor organisatie- en veiligheidsvraagstukken in de zorg, de jeugdzorg, de GGZ, de verslavingszorg, beschermd wonen, het maatschappelijk domein en het onderwijs. We bieden organisatieadvies, Prisma+ 8-Stappenmodel© voor calamiteitenonderzoek, extern voorzitter calamiteitenteam, Prisma+ training, Prisma InComPact© training en coaching on the job.

 Snel iemand nodig? Bel ons op 030-2072321, mail naar info@moveprofessionals.nl, of vul ons contactformulier in.


Contactgegevens: Move professionals |Secretariaat | Kantoor | Trainingslocatie Christiaan Krammlaan 2, 3571 AX Utrecht 030-2072321 -  info@moveprofessionals.nl - contactformulier


 Volg onze bedrijfspagina op  LinkedIn Pagina: Move professionals - Organisatie- en Veiligheidsvraagstukken in de Zorg (Jeugd, WLZ, GGZ, WMO)


 Move professionals is aangesloten bij, lid van en geaccrediteerd door

NMV de Beroepsvereniging voor Professionals in Mediation   Orde van Organisatiekundigen en Organisatieadviseurs    Stichting Kwaliteitsregister Jeugd CRKBO Geregistreerde Instelling