Prisma onderzoek geweld in de zorgrelatie

Geweld in de zorgrelatie, calamiteitenonderzoek, onderzoek geweld in de zorgrelatie

Onderzoek naar geweld in zorgrelatie via Prisma methode

Move professionals heeft veel ervaring met het uitvoeren van methodisch en systematisch Prisma onderzoek naar geweld in de zorgrelatie en de jeugdzorg. Geweld is in de (jeugd)zorg kan gaan om seksueel misbruik, ontucht en allerlei vormen van mishandeling of dwang door een professional of door een medecliënt of jongere. We werken integer en discreet. In het onafhankelijk Prisma onderzoek kijken we naar de kwaliteit en veiligheid van de zorg voorafgaand, tijdens en na de gemelde situatie. Daarnaast kijken we wat een zorgaanbieder heeft gedaan of gaat doen om de kwaliteit te verbeteren (het leereffect) en om de kans op herhaling te verkleinen (preventie). 

Move professionals doet ook Prisma onderzoek naar gebeurtenissen in de (jeugd)zorg waarbij sprake is van geweld op de werkvloer.


Preventie van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag

De gevolgen van seksueel grensoverschrijdend gedrag  in een (jeugd) zorgorganisatie of bij een zelfstandige zorgverlener zijn groot. Daarom is preventie van seksueele grensoverschrijdend gedrag belangrijk, dat verkleind het risico op die grensoverschrijding. Meer lezen over hoe de IGJ hiermee omgaat:


Geweld in zorgrelatie melden bij IGJ voor zorgaanbieders in Wet langdurige zorg (Wlz)

Situaties waarbij sprake is van geweld in de zorg (waaronder seksueel misbruik) moet u onverwijld melden bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).  Dat is vastgelegd in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (WKKGZ) in artikel 11, eerste lid, aanhef en onder b. 

Bij geweld in de zorgrelatie gaat het om:

  1. Geweld van een zorgverlener jegens een cliënt.

  2. Het geweld van een ander persoon die werkt binnen of in opdracht van de zorginstelling jegens een cliënt.

  3. Geweld tussen cliënten onderling als zij beiden minimaal een dagdeel in een zorginstelling verblijven.


Meer informatie over geweld in de zorgrelatie op de website van de IGJ


Geweld in jeugdzorg melden bij IGJ

Jeugdhulpaanbieders kunnen agressie in de zorg melden via Jeugdhulpaanbieders: melden geweld


Ernstig geweld in zorgrelatie tussen jongeren melden bij IGJ

Zorgaanbieders zijn verplicht ernstig geweld (agressie) in de zorgrelatie tussen cliënten direct bij de IGJ te melden en te (laten) onderzoeken. Het geweld is in ieder geval ernstig te noemen als:

  1. een medische en/of psychologische dan wel gedragskundige behandeling van het geweld noodzakelijk was, blijkend uit een consult bij een zorgverlener, en/of; 
  2. sprake van een politie-interventie, dan wel een aangifte bij de politie of het openbaar ministerie.

Bij twijfel of er sprake is van een situatie van geweld, dat afzonderlijk dient te worden gemeld, adviseert de inspectie dit te melden. Zorgorganisaties hoeven situaties van minder ernstig geweld tussen cliënten onderling dus niet meer te melden, maar zij moeten deze nog wel registreren.


Leidraad veilige zorgrelatie

Ook is het van belang, dat een organisatie afspraken maakt over hoe grensoverschrijdend gedrag kan worden voorkomen en wat te doen als het onverhoopt toch vóórkomt. De Leidraad Veilige zorgrelatie geeft aanbevelingen en handvatten voor het maken van deze afspraken. De Leidraad is onlangs geactualiseerd. Op www.veiligezorgrelatie.nl vindt u meer informatie.


Grensoverschrijdend gedrag in de zorg (GOG)

Grensoverschrijdend gedrag in de zorg (GOG) vindt plaats op psychologisch, fysiek, seksueel, financieel en materieel vlak. Bewust en onbewust. Het gaat over wat je doet, maar ook over wat je niet doet, zoals te weinig hulp bieden. Het heeft bijna altijd te maken met machtsmisbruik.


Seksueel grensoverschrijdend gedrag in de zorg (SGOG)


Ontslagmelding wegens ernstig disfunctioneren / Melden bij IGJ

Een ontslagmelding van een zorgverlener wegens ernstig disfunctioneren, is een signaal voor de IGJ om nader onderzoek te doen. Als de IGJ op basis van eigen onderzoek vaststelt dat een zorgverlener een gevaar vormt voor cliënten of de zorg, kan de IGJ deze persoon opnemen in een register. De persoon blijft dan vijf jaar in het register staan. Dit register is toegankelijk voor zorgaanbieders, die navraag doen in het kader van de vergewisplicht.

Kennisdomeinen Move professionals

Aanbod Move professionals


OP ZOEK NAAR SLIMME EN DUURZAME OPLOSSINGEN?

Move professionals is een bureau voor organisatie- en veiligheidsvraagstukken in de zorg, de jeugdzorg, de GGZ, de verslavingszorg, beschermd wonen, het maatschappelijk domein en het onderwijs. We bieden organisatieadvies, Prisma+ 8-Stappenmodel© voor calamiteitenonderzoek, extern voorzitter calamiteitenonderzoek, Prisma+ training, Prisma hybride leertraject voor calamiteitenonderzoek met e-learning en training en coaching on the job.

 Snel iemand nodig? Bel ons op 030-2072321, mail naar info@moveprofessionals.nl, of vul ons contactformulier in.


Contactgegevens: Move professionals |Secretariaat | Kantoor | Trainingslocatie | Het Wisselspoor 2e Daalsedijk 8D Utrecht 030-2072321 -  info@moveprofessionals.nl - contactformulier


 Volg onze bedrijfspagina op LinkedIn Pagina: Move professionals - Organisatie- en Veiligheidsvraagstukken in de Zorg (Jeugd, WLZ, GGZ, WMO)


 Move professionals is aangesloten bij, lid van en geaccrediteerd door

NMV de Beroepsvereniging voor Professionals in Mediation    CRKBO Geregistreerde Instelling    Stichting Kwaliteitsregister Jeugd