Prisma onderzoek geweld in de zorgrelatie

Geweld in de zorgrelatie, calamiteitenonderzoek, onderzoek geweld in de zorgrelatie

Onderzoek naar geweld in zorgrelatie via Prisma methode

Move professionals heeft veel ervaring met het uitvoeren van methodisch en systematisch Prisma onderzoek naar geweld in de zorgrelatie. Geweld is in de zorgrelatie kan gaan om seksueel misbruik, ontucht en allerlei vormen van mishandeling of dwang door een professional of door een medecliënt. We werken integer en discreet. In het onafhankelijk Prisma onderzoek kijken we naar de kwaliteit en veiligheid van de zorg voorafgaand, tijdens en na de gemelde situatie. Daarnaast kijken we wat een zorgaanbieder heeft gedaan of gaat doen om de kwaliteit te verbeteren (het leereffect) en om de kans op herhaling te verkleinen (preventie). 

Geweld in zorgrelatie melden bij IGJ voor zorgaanbieders in Wet langdurige zorg (Wlz)

Situaties waarbij sprake is van geweld in de zorg (waaronder seksueel misbruik) moet u onverwijld melden bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).  Dat is vastgelegd in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (WKKGZ) in artikel 11, eerste lid, aanhef en onder b. 

Bij geweld in de zorgrelatie gaat het om:
  1. Geweld van een zorgverlener jegens een cliënt.
  2. Het geweld van een ander persoon die werkt binnen of in opdracht van de zorginstelling jegens een cliënt.
  3. Geweld tussen cliënten onderling als zij beiden minimaal een dagdeel in een zorginstelling verblijven.

Meer info op de website van de IGJ: 

Geweld in jeugdzorg melden bij IGJ

Jeugdhulpaanbieders kunnen agressie in de zorg melden via Jeugdhulpaanbieders: melden geweld

Ernstig geweld in zorgrelatie tussen clienten / melden bij IGJ

Zorgaanbieders zijn verplicht ernstig geweld (agressie) in de zorgrelatie tussen cliënten direct bij de IGJ te melden en te (laten) onderzoeken. Het geweld is in ieder geval ernstig te noemen als:

  1. een medische en/of psychologische dan wel gedragskundige behandeling van het geweld noodzakelijk was, blijkend uit een consult bij een zorgverlener, en/of; 
  2. sprake van een politie-interventie, dan wel een aangifte bij de politie of het openbaar ministerie.

Bij twijfel of er sprake is van een situatie van geweld, dat afzonderlijk dient te worden gemeld, adviseert de inspectie dit te melden. Zorgorganisaties hoeven situaties van minder ernstig geweld tussen cliënten onderling dus niet meer te melden, maar zij moeten deze nog wel registreren.

Leidraad veilige zorgrelatie

Ook is het van belang, dat een organisatie afspraken maakt over hoe grensoverschrijdend gedrag kan worden voorkomen en wat te doen als het onverhoopt toch vóórkomt. De Leidraad Veilige zorgrelatie geeft aanbevelingen en handvatten voor het maken van deze afspraken. De Leidraad is onlangs geactualiseerd. Op www.veiligezorgrelatie.nl vindt u meer informatie.

Grensoverschrijdend gedrag in de zorg (GOG)

Grensoverschrijdend gedrag in de zorg (GOG) vindt plaats op psychologisch, fysiek, seksueel, financieel en materieel vlak. Bewust en onbewust. Het gaat over wat je doet, maar ook over wat je niet doet, zoals te weinig hulp bieden. Het heeft bijna altijd te maken met machtsmisbruik.

Seksueel grensoverschrijdend gedrag / SGOG

Ontslagmelding weges ernstig disfunctioneren / Melden bij IGJ

Een ontslagmelding van een zorgverlener wegens ernstig disfunctioneren, is een signaal voor de IGJ om nader onderzoek te doen (afhankelijk van de beschikbare capaciteit en prioriteit wordt een melding al dan niet onderzocht). Als de IGJ op basis van eigen onderzoek vaststelt dat een zorgverlener een gevaar vormt voor cliënten of de zorg, kan de IGJ deze persoon opnemen in een register. De persoon blijft dan vijf jaar in het register staan. Dit register is toegankelijk voor zorgaanbieders, die navraag doen in het kader van de vergewisplicht.

Kennisdomeinen Move Professionals

Aanbod Move Professionals


OP ZOEK NAAR SLIMME EN DUURZAME OPLOSSINGEN?

Move professionals is een bureau voor organisatie- en veiligheidsvraagstukken in de zorg, de jeugdzorg, de GGZ, de verslavingszorg, beschermd wonen, het maatschappelijk domein en het onderwijs. We bieden organisatieadvies, Prisma+ 8-Stappenmodel© voor calamiteitenonderzoek, extern voorzitter calamiteitenonderzoek, Prisma+ training, Prisma hybride leertraject voor calamiteitenonderzoek met e-learning en training en coaching on the job.

 Snel iemand nodig? Bel ons op 030-2072321, mail naar info@moveprofessionals.nl, of vul ons contactformulier in.


Contactgegevens: Move professionals |Secretariaat | Kantoor | Trainingslocatie Christiaan Krammlaan 2, 3571 AX Utrecht 030-2072321 -  info@moveprofessionals.nl - contactformulier


 Volg onze bedrijfspagina op  LinkedIn Pagina: Move professionals - Organisatie- en Veiligheidsvraagstukken in de Zorg (Jeugd, WLZ, GGZ, WMO)


 Move professionals is aangesloten bij, lid van en geaccrediteerd door

NMV de Beroepsvereniging voor Professionals in Mediation   Orde van Organisatiekundigen en Organisatieadviseurs    Stichting Kwaliteitsregister Jeugd CRKBO Geregistreerde Instelling